VIXX Biography And Fact

160524 آپدیت رئال ویکس -دوباره نویسی پروفایل در سالگرد چهارم . ممنون از استارلایت همیشه همراهمون که زحمت ترجمه رو کشیدن

ازت ممنونم ×●SomeOne●×


اِن / چــآ هـآک یئـون/ 9 تیـر 1369

قـد / وزن
180 / 65

انـدازه ی پـا
270 میلی متر

بینـآیـی
1،1

قسمـت مـورد عـلـاقه از بـدنتـون؟
چشـم

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
جمـع کـردن شمـع و عـطــــر / سـآخـتن شـمع

عـآدت؟
چـرخـوندن مـچ پـآ

نقـآط مثـبت و مـنفی؟
منـم میخـوام بـدونـم،لطـــــفاً بهـم بگـید

لقـب؟
همـه ی لقبـآمـو دوس دارم

سبک مـورد علـآقـه؟
ایـن روزا بـه موسـیقی آکـوستیک علـآقـه منـد شـدم

رنگـ مـورد علـآقـه؟
قـرمـز،مشکـی

فصـل مـورد علـآقـه؟
زمستـون

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه؟
دسـت بنـد،حلقـه،کـفش

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
تـرجـیح مـیدم رنـدوم گـوش بـدم

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
گُــپ چـآنـگـ(روده گـآو)،سـون دائـه،مـآهـی خـآم

شعـآر؟
بیـآیـد آدم مـورد اعتـمادی بـآشـیم

عـآدتــ خـواب؟
نمیـدونم چـون خـوابـم!

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
دوش مـی گیـرم

اگـر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون Love La La Laــه

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ کِـن نقـآش آهنگ بخـونـم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم آقـآی نقـآش (منظــورش کِنــه) بـآشـم

دوس داشـتم استعـدادی کـه لئـو تـو فـوتبـآل داره رو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر هـونگبیـن بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،آقـآی نقـاشـو بـآ خـودم میبـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:
هیـوک>>>>>>کن>=رآوی=هـونگــ بیـن=لئـو=اِن

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:
؟>؟>>>؟>=؟>؟>>؟

درجـه بنـدی اعضـآ از نظـــر نفـوذ:
؟>؟>؟>؟>؟>؟

پیـآم بـه کسـآیـی کـه چهـارسـالگیتـونـو جشـن میـگیـرن:
اگـر طـــــولـآنـی بـود یـآ کـوتـآه،چـهآرسـآل گـذشــت!ویکـس و استـآرلـآیتـآ،مـآهـآ بـآ هـم صمیمـی شـدیـم درستـه؟هنـوز هـم زمـآن زیـآدی هسـت کـه بـآهـم بـآشیـم،پـس بیـآیـد دسـت همـو بگیـریـم و مثـل همیـن الـآنمـون بـآ هـمدیگـه پـروآز کنیــم!^^”*نقـآشـی*” مثـل ایـن نقـآشـی!لئــو / جـونگ تک وون / 19 آبـآن 1369

قـد / وزن
180.5 / 60-63

انـدازه ی پـآ
255 میلی متر

بینـآیـی
1.5(چـپ و رآسـت)

قسمـت مـورد عـلـآقـه از بـدنتـون؟
جلـوی سـر،شـونـه،چشـم

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
آهنگـ گـوش دآدن،فیلـم دیـدن / خـونـدن،یـآ هـرکـآر دیگـه ای رو استیـج

عـآدت؟
عطـــــر زدن،پیچـونـدن پـآهـآ تـو هـم دیگـه

نقـآط مثـبت و مـنفی؟
مثبـت:مـوقعـی کـه یـه چیـزیـو دوس دآشتـه بـاشـم،تـآ آخـر دوسـش دآرم و وآسـش هـرکـآری میـ کنـم
منفـی:هیچـی وآسـم جـآلـب نیـست

لقـب؟
رِزیـن سِــت(نمیـدونـم ینـی چـی)

سبکـ مـورد علـآقـه؟
هـر مـدل جـآز،آر اَنـد بـی،هیـپ هـآپــ،بَلِــد

رنگـ مـورد علـآقـه؟
سفیـد،مشکـی،زرد

فصـل مـورد علـآقـه؟
بهـآر و پـآییــز

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه؟
حلقـه،گـردن بنـد،کفـش،چیـزمیـزآی لـآیـه لـآیـه،کلـآه

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
Park Hyo Shin-Wild

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
همبـرگـرو صبـح خـوردن

شعـآر؟
هـر وقـت نـآامیـد شـدی،بـه یـاد بیـآر چجـوری شـروع کـردی

عـآدت خـواب؟
وقتـی خـوآبـم تکـون نمـیخـورم

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
سـآعتـو نگـآه میـ کنـم

اگـر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون Chained Upــه

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ هیـوک بـوکـس کـار کنـم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم خـودم بـآشـم

دوس داشـتم انـرژی و جـوونـی کـه هیـوک دآره رو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر لئـو بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،کِنـو بـآ خـودم میـ بـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:
هیـوکـ>>>>>>ویکـس

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:
لئـو>اِن>رآوی>هیـوک>هـونگبیـن>کِــن

درجـه بنـدی اعضـآ از نظــر نفـوذ:
اِن>هیـوک>هـونگبیـن=رآوی>لئـو=کِــن

پیـآم بـه کسـآیـی کـه چـهآرسـآلگیتـونـو جشـن میـ گیـرن:
شمـآ بـه خـآطــر قلـب و عشقتـون بـه سختـی تلـآش کـردیـن.شمـآ عـآلـی بـودیـد.مـن خیلـی سپـآس گـذآرم،امـآ بـرآی آینـده هـم کلـی قلـه هسـت کـه بـآیـد فتحشـون کنیـم،درستــه؟بیـآیـد بـه همـدیگـه دلـدآری بـدیـم و بـآ همـدیگـه از ایـن کـوه هـآ بـآلـآ بـریـم.حتـی اگـر نـآ امیـد شـدیـم هـم،بیـآیـد فـرآمـوش نکنیـم کـه چطـــــوری شـروع کـردیـم و همـیشه خـودمـون بـآشیـم،عـآشـق همتـونـم


کِــن / لـی جـه هـوان / 17 فـروردیـن 1371

قـد / وزن
180 / 66

انـدازه ی پـآ
265 میلی متر

بینـآیـی
1.5

قسمـت مـورد عـلـآقـه از بـدنتـون؟
کمـر

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
خـونـدن،نقـآشـی کـردن / کفـش جُـردن(نفهمیـدم ینـی چـی)،شکـل جمـع کـردن

عـآدت؟
گـآز گـرفتـن انگشـت شسـت،تصـور گیـری

نقـآطــ مثـبت و مـنفی؟
مثبـت:مثبـت انـدیشـم،دوس دآرم بخـونـم
منفـی:سـریـع عصبـی میشـم،مـوقـع خـونـدن لیـریکـآ رو یـآدم میـره

لقـب؟
(جـی یـآنـی،جــی یـآن(بـرگـرفتـه از جـه هـوآن

سبکـ مـورد علـآقـه؟
آر اَنـد بـی،بَلِــد

رنگـ مـورد علـآقـه؟
سفیـد،مشکـی،قـرمـز

فصـل مـورد علـآقـه؟
بهـآر و پـآیــیز

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه

سـآعـت،حلقـه،عینکــ آفتـآبـی،عینک و کیف

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
هـویـی جـآئـه

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
انگــور

شعـآر؟

(بیـآیـد شـروع کنیـم(شـروع کـردن، نصفِ کـآره

عـآدت خـواب؟
مـوقعـی کـه خـوآبــم دوتـآ دستـآم بـآلـآس

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
فکـر میـ کنـم(درمـورد وضعیـت بـدنیـم،آیـآ خستـم،امـروز بـآیـد چیکـآر کنـم،چـه لبـآسـآیـی بـآیـد بپـوشـم

   هستDynamitاگر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ رآوی مسـابقـه ی رپ بـذآرم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم اِن بـآشـم

دوس داشـتم استعـدآد رآوی تـو رپ رو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر لئـو بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،هیـوکـو بـآ خـودم میبـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:

هیـوک>لئـو>رآوی>هـونگبیـن>کِــن>اِن

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:

کِــن>اِن=لئـو=رآوی=هـونگبیـن=هیـوک

درجـه بنـدی اعضـآ از نظــر نفـوذ:
هیـوک>اِن>رآوی=هـونگـبیـن>لئـو>کِــن

:پیـآم بـه کسـآیـی کـه چـآرسـآلگیتـونـو جشـن میگیـرن
ویکسـی کـه چـآرسـآلگیـشو جشـن میـ گیـره~هیـونگـآمـون یعنـی اِن هیـونگ و لئو هیـونگ خیلـی ازتـون ممنـونـم کـه مـراقبـمون بـودیـد~~ممنـون کـه مـرآقـب و عـآشـق بـرآدرآتـون بـودیـد~!!و بـرآی بـرآدرآن 93ــی یعنـی کـونگــ و رآوی و مکنــه هیـوکــ~ممنـون کـه بـآ هـم دوسـت بـودیـد و مـرآقبـم بـودیـد هـرچنـد کـه عصبیـم!ایـن بچـه هـآیـی کـه همـزمـآن هـم بهـم بیمـآری و هـم درمـآنـو میـدن.دوستـون دآرم.و کِــن،چـهآرسـآلگـی ویکـس مبـآرکــ~امیـدوآرم خـوآننـده ی خـوبـ و بـآزیگـر مـوزیکـآل خـوبـی بـآشـی مثـل الـآنـت و سخـت تلـآش کنـی.همینطـــور امیـدوآرم همیشـه استـآرلـآیتـآ و ویکـس رو کـه بـه اینجـآ رسـونـدنـت رو بـه

یـآد دآشتـه بـآشـی!!ممنـون و عـآشقتـونــم


رآوی / کیـم وُن شیک/ 26 بهمــن 1371

قـد / وزن
183 / 65

انـدازه ی پـآ
270 میلی متر

بینـآیـی
1.0،1.0

قسمـت مـورد عـلـآقـه از بـدنتـون؟
همـه جـآ

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
لبـآس پـوشیـدن،عکـس گـرفتـن،فیلـم دیـدن

عـآدت؟
تـو فکـرآم غـرق میشـم

نقـآطــ مثـبت و مـنفی؟
مثبـت:تـو انجـآم دآدن کـآری کـه دوس دآرم غـرق میشـم
منفـی:وقتـی چیـزیـو دوس نـدآشتـه بـاشـم،کلــاً نـآدیـدش میـ گیـرم

لقـب؟
آقـآی دو بِــه رو،کیـم کـآری

سبکـ مـورد علـآقـه؟
آر اَنـد بـی،هـیپ هـآپ

رنگـ مـورد علـآقـه؟
مشکـی،سفیـد،قـرمـز،آبـی،زرد،بنفـش

فصـل مـورد علـآقـه؟
بهـآر و پـآیــیز و زمستـون و تـآبستـون(فصـلِ دیگـه ای هـم دآریـم؟؟)

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه؟
کلـآه،کفــش،جـورآب…

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
هیچـی

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
هیچــی

شعـآر؟
شما فقط یه بار زندگی میکنید

عـآدت خـواب؟
تـو خـوآب خـر و پـف میکنـم

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
هـر دفعـه متفـآوتــه

اگـر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون Heavenــه

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ اِن صحبـت کنـم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم هیـوک بـآشـم

دوس داشـتم تـوآنـآیـی هـآی هیـوکـو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر کِـن بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،کِنـو بـآ خـودم میبـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:
هیـوک>کِــن>هـونگبیـن>اِن>رآوی>لئـو

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:
اِن>رآوی>لئو>هیـوک>هـونگبیـن>کِــن

درجـه بنـدی اعضـآ از نظـــر نفـوذ:
اِن>هیـوک>هـونگبیـن>رآوی>کِـن>لئـو

پیـآم بـه کسـآیـی کـه چهـآرسـآلگیتـونـو جشـن میگیـرن:
وقتـی بـه ایـن زمـآن و ایـن عـدد نگـآه میـ کنـم،کـوتـآه تـر از ایـن حـرفـآ بـه نظـــر میـآد،امـآ خیلـی چیـزآ عـوض شـدن.مـآ آینـدمـونـو بـآ شـآدی و عصبـآنیـت و خـآطـــره میکشیـم.بیـآیـد بـه آینـده ای کـه نقـاشیـش کـردیـم نگـآه گنیـم.بیـآیـد استیـج و آهنگ خـوبـی رو بسـآزیـم و همیشـه عـالـی و سپـآس گـذآر بـآشـیم،فـآیتینگ!!! هـونگـ بیـن / لـی هـونگ بیـن / 7 مهـر 1372

قـد / وزن
180 / 63

انـدازه ی پـآ
200-250 میلی متر

بینـآیـی
0.6،0.5

قسمـت مـورد عـلـآقـه از بـدنتـون؟
کمـر

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
خـونـدن،بسکتبـآل بـآزی کـردن،فیلـم دیـدن

عـآدت؟
فکـ کنـم عـادتـی نـدآرم

نقـآطــ مثـبت و مـنفی؟
مثبـت:همـه چیـز دقیقـاً همـون چیـزیـه کـه مـن فکـر میکنـم
منفـی:مـن مـرکـز تضـآدهـآم

لقـب؟
کـونگ(لوبیا) چیـزیـه کـه همیشـه میشنـوم

سبکـ مـورد علـآقـه؟
آر اَنـد بـی،بَلِــد

رنگـ مـورد علـآقـه؟
آبـی تیـره،آبــی

فصـل مـورد علـآقـه؟
بهـآر و پـآیــیز

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه؟
تیشـرت آستیـن کـوتـآه شستـه رُفتـه

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
Jung Joon Il-Hug me

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
هیچــی

شعـآر؟
بیـآیـد کـآری کـه میتـونیمـو انجـام بـدیـم

عـآدت خـواب؟
وقتـی خستـه بـآشـم خـر و پـف میکنـم

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
آب میخـورم

اگـر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون Eternityــه

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ کِـن بـآزی کنـم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم یـه روح بـآشـم

دوس داشـتم تـوآنـآیــی نمکیــنِ لئو رو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر اِن بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،هیـوکـو بـآ خـودم میبـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:
مـن سـومیـشونـم

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:
مـن سـومیـشونـم

درجـه بنـدی اعضـآ از نظــر نفـوذ:
منـم تـوشـون هستـم

پیـآم بـه کسـآیـی کـه چـآرسـآلگیتـونـو جشـن میگیـرن:
از وقتـی کـه یـه کـآرآمـوز بـودم،تـآ چهـآرسـآلگـی ویکــس،هیـچ وقـت دسـت از تلـآش بـرنـدآشتـم و وآقعــاً خـوشحـآلـم.و همینطـــور امیـدوآرم کـه همیشـه درکنـآر هـم بـآشـیم و حتـی اگـر نـآ امیـد و خستـه شـدیـم بـآز هـم بتـونیـم بـآ همـدیگـه در آینـده بخنـدیـم!بـرآی سـآل هـآی آینــده،فـآیتینگ!!


هیـوک/ هـآن سـآنگ هیـوک / 14 تیـر 1374

قـد / وزن
183 / 68

انـدازه ی پـآ
280 میلی متر

بینـآیـی
1.5

قسمـت مـورد عـلـآقـه از بـدنتـون؟
دسـت

سـرگـرمـی و تـوانـآیـی خـآص؟
فـوتبـآل بـازی کـردن،فیلـم نگـآه کـردن،بـآزی کـردن / خـوب میــتونـم بخـورم

عـآدت؟
گـآز گـرفتـن لـب،همیشـه بـرق لـب و گـوش پـآک کـن همـرآمـه

نقـآطــ مثـبت و مـنفی؟
مثبـت:مـن خـونگـرمـم و آینـده ی درخشـانـی دآرم
منفـی:تـو احسـآسـاتـم ضعیفـم

لقـب؟
هیـوکـی

سبکـ مـورد علـآقـه؟
آر اَنـد بـی،بَلِــد

رنگـ مـورد علـآقـه؟
مشکـی،سفیـد

فصـل مـورد علـآقـه؟
زمستـون

آیتـم هـآی فشـن مـورد علـآقـه؟
مـآسک

مـوسیـفی مـورد علـآقه تـو کـآرائـوکـه؟
اصـولـاً کـارآئـوکـه نمیـرم

غـذایـی کـه نمیـتونـی بخـوری؟
بـو سیـن تـآنگــ(تـوش گـوشـت سگـه)

شعـآر؟
بیـآیـد درسـت زنـدگـی کنـیم

عـآدت خـواب؟
هیچـی

اولیـن کـارِت بـعد از بیـدار شـدن؟
صـورتمـو میـشـورم

اگـر بخـوام خـودمـو بـه آهنگـی از ویکـس تشبیـه کنـم،اون Thank You For Being Bornــه

اگـر استـآرلـآبـت بـودم،دوس داشـتم بـآ لئـو بـوکـس کـار کنـم

اگـر میتـونستـم کـس دیگـه ای از اعضـآ بـآشـم،میخـواسـتم رآوی بـآشـم

دوس داشـتم صـدآیـی کـه کِـن دآره رو داشـته بـآشـم

اگـر قـرآر بـود منیجـر خصـوصـی یکـی از اعضـآ بـآشـم،دوس دآشتـم منیجـر رآوی بـاشـم

اگـر قـرآر بـود بـه یـه جـزیـره ی خـآلـی از سکنـه بـرم،کِنـو بـآ خـودم میبـردم

درجـه بنـدی اعضـآ تـو خـوردن:
هیـوک>لئـو>رآوی>کِــن>هـونگبیـن>اِن

سـن روآنـی اعضـآی ویکــس:
اِن=لئـو=رآوی=هـونگـیـن>کِـن

درجـه بنـدی اعضـآ از نظــر نفـوذ:
اِن>لئو>کِــن>رآوی>هـونگبیـن>هیـوک

پیـآم بـه کسـآیـی کـه چهـآرسـآلگیتـونـو جشـن میگیـرن:
ویکـس و هیـوک بـه چـهآرسـآلگیشـون رسیـدن!! مـن بـه همتـون صـآدقـآنـه تبـریک میـگم،بـرآی همـه ی چیـزآیـی کـه بـآعـث شـد بخنـدیـم یـآ گـریـه کنیـم و یـآ شـآد بـآشـیم یـآ نـآامیـد بشیــم،ممنـونـم کـه همـه ی اون روزآ همـرآه مـآ بـودیـد.در آینـده تمـآم ایــن روزآیـی کـه از طـــرف استـآرلـآیتــآ عشـق و حمـآیـت دریـآفـت کـردیـمو بـه یـآد میـآرم~مـرآقـب خـودتـون و سلـآمتیـتون بـآشیـد و فـآیتینگ!

PDF

3 comments

 • samane

  وووه خیلی عالی بود، اعتماد ب نفس کن و لئو خخخخخخخ! لیدهم که اصن رتبه بندی نکردشون، تواضع هیوک هم منو کشت!

 • ×●SomeOne●×

  ممنـون هـآنــی♥

  • SAHAR MTB☆Writter

   من ممنونم هانی. بوووووووووووووووووووووووس